Oferta

Potrafimy wiele zdziałać…

Diagnozowanie i opiniowanie

 • dla dzieci z trudnościami szkolnymi – nasza Poradnia ma uprawnienia wydawania opinii do szkół
 • na potrzeby rozstrzygnięć i orzekania – A.Olszewska (psycholog, neurologopeda, pedagog z ponad 20 letnim doświadczeniem w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej podejmuje się funkcji biegłego w zakresie diagnozy neuropsychologicznej na zlecenie)
 • dla potrzeb interwencji (np. ocena ryzyka suicydalnego, ocena przebiegu terapii, monitorowanie terapii lekowej w kontekście  np. stanu funkcji psychicznych)

Diagnoza i terapia psychologiczna

 • dla dzieci z problemami rozwojowymi i emocjonalnymi,
 • dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi (zmiana sytuacji życiowej, wejście w grupę, adaptacja przedszkolna i szkolna)
 • dla dzieci z problemami w zachowaniu (izolowanie się, nieśmiałość, agresja)
 • dla dorosłych w sytuacji kryzysu, zmiany,
 • dla rodziców i opiekunów dzieci z trudnościami wychowawczymi,

Profesjonalna pomoc diagnostyczno-terapeutyczna to proces, który obejmuje etapy: formułowania problemu i wypracowywania efektywnych sposobów oddziaływań. W przypadku dzieci proces ten wymaga zaangażowania osób z otoczenia, które podejmą trud związany z ukierunkowywaniem, modyfikowaniem zachowania w oczekiwanym kierunku.

Dla osób dorosłych pomoc w sytuacjach zmiany i kryzysu to często szansa na przeformułowanie zadań i celów życiowych. Momenty kryzysu wpisane są w życie jako stały jego element. Jedną z faz kryzysu jest rozpad dotychczasowych struktur, schematów, wzorców tzw. dezintegracja. Ta faza wiąże się z najsilniejszymi emocjami i ogromnym lękiem. Pomoc psychologiczna polega na wsparciu i mobilizacji do wejścia w kolejną fazę – zmiany, decyzji, mobilizacji i otwarcia na Nowe.

Wczesna nauka i terapia czytania

 • dla chętnych trzy czterolatków zainteresowanych znakami i czytaniem,
 • dla dzieci w starszych grupach przedszkolnych, by przygotować je do dobrego startu w szkole,
 • dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej z trudnościami w nauce czytania,
 • dla dzieci od IV klasy szkoły podstawowej by poradziły sobie z czytaniem ze zrozumieniem, pracą z tekstem i uczeniem się z podręczników

Prowadzimy zajęcia grupowe wczesnej nauki czytania dla grup przedszkolnych oraz zajęcia indywidualne z terapii czytania dla dzieci starszych.

Pracujemy metodami skutecznymi, rekomendowanymi, w których jesteśmy specjalistami:

 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Metoda Warnkego – czytanie synchroniczne, treningi lateralne, czytanie pseudotekstów, treningi funkcji podstawowych z Brain Boy
 • Metoda 18 struktur wyrazowych
 • Ortograffiti

Wczesna nauka umiejętności matematycznych i logicznych i terapia trudności w uczeniu się matematyki

 • dla chętnych przedszkolaków – grupy od 4 roku życia,
 • dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej zainteresowanych rozwijaniem zainteresowań i zdolności
 • dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • dla dzieci od IV klasy szkoły podstawowej z trudnościami w uczeniu się matematyki

Mamy wieloletnie doświadczenie i wiedzę dotyczącą nabywania i rozwijania umiejętności w zakresie matematyki elementarnej oraz w zakresie szkoły podstawowej. Potrafimy przekonać rodzica i dziecko, że matematyka jest ciekawa, zabawna, inspirująca. Pracujemy z pomocami, których dzieci nie znają ze szkoły, które pomagają im opanować skuteczne strategie liczenia. Dla wyjątkowo opornych mamy w zanadrzu rozwiązania nietypowe i skuteczne.

Terapia mowy

 • dla maluchów, które nie osiągają typowych kroków milowych w rozwoju mowy – nie mówią: pierwszych słów na roczek, pierwszych zdań mając dwa latka i komunikatywnych tekstów w wieku trzech lat,
 • dla dzieci, których mowa niepokoi – jest dziwna, niezrozumiała dla otoczenia,
 • dla dzieci, które mają wady wymowy,
 • dla dzieci, które popełniają w mowie błędy – mylą głoski podobne, mają „niedbałą”, niewyraźną mowę,
 • dla dzieci z niepłynnością mowy (jąkanie),
 • dla dzieci, które nie rozumieją mowy – kontekstów gramatycznych, sensu słów i zwrotów, żartów, powiedzeń, żargonu rówieśniczego,
 • dla dzieci, które trudno uczą się słów, tekstów, nie zapamiętują informacji,
 • dla dorosłych po udarach, wylewach, po wypadkach komunikacyjnych, w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych.

Prowadzimy treningi słuchowe i treningi lateralne Metodą Warnkego, terapię wad wymowy z wykorzystaniem Metody Werbo-Tonalnej, terapię zaburzeń mowy u dzieci. Pracujemy z maluchami, u których występuje opóźnienie rozwoju mowy wspomagając i stymulując. Prowadzimy akcje profilaktyczne – warsztaty, wykłady, żeby zachęcać rodziców dzieci z trudnościami w rozwoju mowy do wczesnego reagowania. Pracujemy z dziećmi z trudnościami w porozumiewaniu się werbalnym z innymi. Prowadzimy treningi mowy dla osób dorosłych z afazją. Diagnozujemy Międzynarodową Wykonaniową skalą Leitera (niewerbalnym testem inteligencji) dzieci niemówiące, nie rozumiejące mowy, nie słyszące, obcojęzyczne, dwujęzyczne.

Wiemy, że mowa jest niezbędna do tego by się prawidłowo rozwijać. Mowa pozwala nam regulować zachowanie, komunikować się, prawidłowo pisać, czytać, uczyć się, porządkować informacje.

Trudności w uczeniu się, koncentracja uwagi, problemy z pamięcią

 • dla dzieci i dorosłych, którzy mają trudności w nabywaniu i utrwalaniu wiedzy
 • dla osób, które nie radzą sobie z myśleniem wielotorowym i skupianiu się w sytuacjach „szumu informacyjnego”
 • dla dzieci, które robią wszystko żeby nie zrobić niczego np. przy odrabianiu lekcji
 • dla dzieci „zamyślonych”, „nieuważnych”, „roztargnionych”
 • dla osób dorosłych z trudnościami o podłożu neurologicznym

Pracujemy wykorzystując narzędzia z Metody Warnkego, systemu RehaCom, Neuroforma . Łączymy zadania sensomotoryczne z zadaniami poznawczymi w diagnozie i w terapii. Prowadzimy neuropsychologiczne treningi funkcji poznawczych – spostrzegania, uwagi, pamięci, myślenia wielotorowego. Wykorzystujemy Metodę Neurofeedback we wspomaganiu treningów funkcji poznawczych.

Treningi uważności, treningi relaksacyjne

 • dla osób z problemami lękowo-depresyjnymi
 • dla dzieci, które mają objawy psychosomatyczne (nie uzasadnione medycznie bóle głowy, brzucha, słabnięcia, wymioty w sytuacjach stresujących)
 • dla osób, które chcą lepiej radzić sobie ze stresem

Pracujemy Metodą Biofeedback – HRV RSA, GSR, prowadzimy treningi uważności na bazie MBSR, włączamy w zajęcia treningi z VR wykorzystując zjawisko imersji do treningów uważnościowych i relaksacyjnych.

Terapia Sensomotoryczna

 • dla dzieci z trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, kłopoty z uwagą, z pamięcią itp.)
 • dla dzieci z trudnościami ruchowymi (dyspraksja, problemy z planowaniem ruchu, uczeniu się wzorców ruchowych)
 • dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi (nadmierna wrażliwość, nerwowość, trudności w relacjach rówieśniczych
 • dla dzieci z grup ryzyka (wcześniaki, problemy prenatalne i okołoporodowe

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem i oprogramowaniem – Kołyska W.Schotza, System RehaCom, Program Neuroforma, treningi VR.

Terapia Ręki

 • dla dzieci mających trudności szkolne (z zaburzoną grafomotoryką – niedokładne szlaczki i literki, niewłaściwe tempo pisania, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, ściskanie ołówka lub długopisu za lekko lub za mocno)
 • dla dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie, układanie i nawlekanie drobnych przedmiotów)
 • dla dzieci odbiegających od rówieśników w zakresie zdolności manualnych
 • dla dzieci mających problem z czynnościami wymagającymi dużej precyzji (wykonujących je niedbale, zbyt wolno lub za szybko)
 • dla dzieci mających problem z nauką codziennych czynności (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp.
 • dla dzieci mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych

Nie są to zajęcia na których tylko kreśli się szlaczki czy rysuje lub lepi. Pracując nad trudnościami manualnymi dziecka skupiamy się na funkcjonowaniu całego ciała, a nie tylko dłoni czy ręki, dlatego że trudności z motoryką małą mają swoje podłoże w nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego, nieprawidłowym przystosowaniu posturalnym, osłabionych mechanizmach równoważnych, niezintegrowanych odruchach niemowlęcych, problemach z percepcją wzrokową i obronnością dotykową. Zajęcia odbywają się na dużej sali do ćwiczeń ruchowych i poprzedzone są wnikliwą diagnozą. Ćwiczenia zawsze dobierane są indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka.