Agnieszka Olszewska

img_20160806_150510-1

Agnieszka Olszewska (psycholog, neurologopeda,nauczyciel nauczania początkowego)

Założycielka LILAVATI
Terapeuta i Nauczyciel

 

 • Od kilkunastu lat pracuję z osobami dorosłymi i z dziećmi z różnymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (zaburzenia mowy, pamięci,spostrzegania, orientacji, funkcji wykonawczych, czytania i pisania itp.) oraz z ich bliskimi.Specjalizuję się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej i neurologopedycznej. Swoją praktykę kliniczną wzbogacam również o zaawansowane technologicznie metody diagnozy i neuroterapii.
 • Konsultuję i prowadzę terapię dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią oraz dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (obejmującymi więcej niż jeden z obszarów edukacyjno-terapeutycznych) i dzieci z trudnościami w zakresie uwagi, pamięci, spostrzegania.
 • Diagnozuję, prowadzę terapię i wspomagam w rozwoju dzieci od pierwszego miesiąca życia (z wykorzystaniem narzędzi do oceny i programowania terapii KORP).
 • Konsultuję problemy wychowawcze rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Od wielu lat poszukuję i wdrażam w formie zajęć grupowych i indywidualnych skuteczne metody nauczania w zakresie matematyki elementarnej, nauki pisania i czytania. Koncentruję się na profilaktyce trudności w uczeniu się w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • Prowadzę terapię neurologopedyczną oraz terapię wad wymowy. Szczególnie bliska jest mi problematyka osób z trudnościami w porozumiewaniu się. Od wielu lat współpracując z rodzinami osób nie mówiących i słabo mówiących staram się przełamywać mity i uprzedzenia na temat komunikacji wspomagającej w środowisku edukatorów i terapeutów. Priorytetami w terapii zaburzeń mowy jest dla mnie profilaktyka wtórnych i niespecyficznych skutków problemów z porozumiewaniem się, kształcenie „językowe” pomimo ograniczeń w „mowie” oraz optymalizowanie możliwości w zakresie rozumienia i ekspresji mowy.
 • Jestem certyfikowanym terapeutą i nauczycielem Metody Warnkego w Polsce. Przeprowadzam diagnozę, trening w zakresie percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni oraz w zakresie automatyzacji funkcji centralnych, niezbędnych do prawidłowego przebiegu tych procesów. Prowadzę szkolenia z metody dla profesjonalistów.
 • Jestem certyfikowanym trenerem Sensomotoryki „Comflex-Coach” po szkoleniu spełniającym wymogi niemieckiego towarzystwa ergoterapeutów DVE, Uczę metody profesjonalistów w Polsce oraz prowadzę terapię metodą.
 • Jestem certyfikowanym nauczycielem Metody Mathjogs Grupy Edukacyjnej Helen Doron. Prowadzę zajęcia matematyczno-logiczne dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat.

Doświadczenie

 • Jestem praktykiem z zacięciem badacza. Inspiracją do poszukiwań i refleksji są dla mnie problemy diagnostyczno-terapeutyczne w pracy z pacjentami. Za warunki konieczne skutecznej interwencji uważam na równi wiedzę, doświadczenie oraz zaangażowanie w poszukiwanie zrozumienia.
 • Doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej zdobywałam w Pracowni Terapii Neuropsychologicznej Instytutu Psychologii UWr. realizując projekty naukowo-badawcze m.in. z zakresu diagnozy interdyscyplinarnej osób z dysfunkcjami mózgu, prowadząc konsultacje i zajęcia psychologiczno-logopedyczne z dorosłymi oraz z dziećmi oraz w Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Biomed.
 • Uczestniczyłam w wielu turnusach rehabilitacyjnych i obozach terapeutycznych z osobami z różnymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.
 • Współprowadziłam warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla rodziców dzieci z trudnościami w rozwoju oraz grupy terapeutyczne dla osób z afazją.
 • Biorę czynny udział w wielu konferencjach z zakresu psychologii i logopedii (seminaria, wykłady, referaty, warsztaty).
 • Prowadziłam zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii i pedagogiki UWr.
 • Prowadzę szkolenia z zakresu emisji głosu, zaburzeń mowy, diagnozy psychologicznej, terapii dysleksji Metodą Warnkego. Sensomotoryki, RehaCom, MWSL Leiter
 • Jestem autorką i współautorką publikacji z zakresu pomocy psychologiczno-logopedycznej.
 • Prowadzę zajęcia dla nauczycieli w kształceniu podyplomowym z zakresu zaburzeń mowy oraz trudności w uczeniu się.

Wykształcenie kierunkowe

 • Kolegium Nauczycielskie Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski – Specjalność: Nauczyciel Dziecka młodszego
 • Psychologia, Uniwersytet Wrocławski – Specjalizacja: Kliniczna oraz Kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży
 • Podyplomowe Studium Logopedii, Uniwersytet Wrocławski
 • Specjalistyczne Studium Neurologopedii,  Lublin
 • Studium Emisji i Higieny Głosu, Uniwersytet Wrocławski
 • Studium Doktoranckie Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski

 Kursy i szkolenia

 • Aktywne uczestnictwo w wielu warsztatach i szkoleniach w ramach konferencji naukowych z zakresu logopedii oraz psychologii
 • Kurs kwalifikowanego tłumacza języka migowego I stopnia
 • Specjalistyczny Warsztat Rozwoju Osobistego „W kręgu mandali”
 • Kurs Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej
 • Diagnoza neuropsychologiczna w zespole ADHD
 • Kurs EEG Biofeedback I stopnia
 • Kurs QEEG
 • Kurs z Metody Warnkego podstawowy i rozwijający (Praktyczne testowanie i trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni)
 • Kurs z MathJogs, poziomy 1-3, 4-6 – nauczanie matematyki metodą opracowaną przez Grupę Eukacyjną Helen Doron
 • Kurs EZO – fizyka dla najmłodszych  (Eksperymentuj, Zrozum, Oblicz – autorski projekt nauczania fizyki M.Grabis)
 • Szkolenie KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (certyfikat uprawniający do diagnozy dzieci od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia)
 • Kurs dla trenerów Sensomotoryka – Diagnoza Dojrzałości Motorycznej oraz  Ortofunkcjonalny Trening Motoryczny  Flexi&Co., tytuł Compflex Coach, szkolenie spełniające wymogi Niemieckiego Towarzystwa Ergoterapeutów