Matematyka dla dzieci

Zapisy się na bezpłatną lekcję pokazową i informacje

– tel. 668 986 211

 

Early Math to składający się z kilku poziomów i realizowany w cyklu rocznym program udostępniony przez Grupę Edukacyjną Prometeus, ukierunkowany na rozwój zdolności w zakresie rozumienia pojęć matematycznych u dzieci. Bazą dla opracowania programu jest wiedza neurobiologiczna i neuropsychologiczna na temat prawidłowości kształtowania się sieci neuronalnych w mózgu dziecka stanowiących podstawę rozumowania matematycznego.

Celem programu jest:

 • przyjazne wprowadzanie dziecka w świat symboli matematycznych,
 • pomoc w znalezieniu właściwych strategii w obrębie poszczególnych tematów takich jak np. liczba, kształt, przestrzeń, waga, czas, pieniądz, organizacja danych, rozwiązywanie problemów itd.,
 • wykształcenie odpowiednich nawyków i umiejętności związanych z zapisem matematycznym,
 • doświadczanie poczucia pewności i radości w obcowaniu z matematyką.

Zakresy tematyczne

Poszczególne poziomy Early Math wprowadzają dziecko w obszary wiedzy matematycznej uwzględniając prawidłowości dotyczące rozwoju poznawczego dzieci w różnym wieku. Zakres tematyczny umożliwia ugruntowanie wiedzy i umiejętności nabywanych równolegle w toku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Poziom I

32 jednostki lekcyjne

 • Rozpoznawanie liczb: 0 – 100
 • Rozpoznawanie figur: w 2 i w 3 wymiarach
 • Podstawy dodawania
 • Liczby kardynalne i porządkowe
 • Powtarzalność
 • Szacowanie i przewidywanie
 • Strategie przy segregowaniu
 • Porównywanie długości i wagi
 • Odejmowanie i rozwiązywanie zadań
 • Zadania związane z pieniędzmi, podliczanie kwoty i wyliczanie reszty
 • Liczenie po dwa
 • Liczenie po dziesięć
 • Łączenie zbiorów
 • Parzystość i nieparzystość
 • Prawidłowe zapisywanie liczb – w zakresie 20
 • Formuły zawierające liczby

Poziom II

32 jednostki lekcyjne

 • Dodawanie i odejmowanie – rozumienie odwracalności dodawania, utrwalanie pojęcia odejmowania, dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
 • Brakujące liczby w dodawaniu i odejmowaniu
 • Zapis pozycyjny – cyfra dziesiątek i jedności
 • Dodawanie więcej niż dwóch liczb
 • Figury płaskie i bryły – właściwości i położenie
 • Połowa i dwukrotność
 • Parzystość i nieparzystość
 • Powtarzalność
 • Szacowanie i przewidywanie
 • Symetria – poznawanie symetrycznych figur
 • Liczenie po trzy
 • Liczenie po dziesięć
 • Ciągi liczbowe
 • Zadania związane z pieniędzmi
 • Długość i waga
 • Posługiwanie się logiką i słownictwem matematycznym w coraz szerszym zakresie
 • Czas
 • Organizacja danych, listy i tabele – omawianie informacji i analizowanie wyników
 • Rozwiązywanie zadań – zastosowanie właściwej strategii przy rozwiązywaniu problemów „z życia wziętych”

Poziom III

32 jednostki lekcyjne + zeszyty zadań domowych

 • Zapis pozycyjny – liczby 2 i 3-cyfrowe
 • Dodawanie i odejmowanie – strategie przy obliczeniach, rozwiązywanie zadań różnego typu
 • Pieniądze – rozpoznawanie monet, rozwiązywanie zadań obejmujących podliczanie kwoty i wyliczanie reszty
 • Długość – szacowanie, porównywanie, dokładny pomiar, poprawne odwzorowanie na rysunku
 • Figury płaskie i bryły – poszerzenie wiedzy
 • Położenie i język, który je opisuje
 • Parzystość i nieparzystość
 • Kolejność liczb
 • Mnożenie z uwzględnieniem tabliczki mnożenia przez: 2,3,4,5 i 10
 • Czas – jednostki czasu, zegary analogowe i cyfrowe
 • Organizacja danych – listy, tabele, schematy okienkowe, piktogramy, wykresy blokowe
 • Waga – szacowanie, porównywanie, stosowanie jednostek wagi
 • Ruch i kierunek
 • Kąty
 • Zaokrąglanie liczb w górę i w dół
 • Podwajanie i zmniejszanie o połowę
 • Połowy i ćwiartki

Poziom IV

36 jednostek lekcyjnych + zeszyty zadań domowych

 • Dodawanie i odejmowanie – strategie w działaniach na liczbach 2 i 3 cyfrowych, obliczenia w pamięci
 • Pieniądze – rozpoznawanie monet i banknotów, używanie do 4 cyfr przy określaniu kwoty, z uwzględnieniem miejsc po przecinku
 • Długość – wybór właściwych narzędzi pomiaru, wykonywanie ćwiczeń i rejestrowanie wyników przy użyciu zapisu dziesiętnego
 • Figury płaskie i bryły– rozszerzenie klasyfikacji, badanie właściwości
 • Mnożenie i dzielenie – sposoby rozwiązywania zadań, obejmujące podwajanie i zmniejszanie o połowę, reszta z dzielenia, utrwalanie znajomości tabliczki mnożenia
 • Ułamki – rozpoznawanie, równoważność, porównywanie i wartość ułamków
 • Organizacja danych – tworzenie i interpretacja tabel częstości, piktogramów, wykresów słupkowych, diagramów Venna i schematów okienkowych
 • Waga – Porównywanie i stosowanie jednostek wagowych w systemie dziesiętnym, zapisywanie z użyciem jednostek mieszanych, odczytywanie na skali
 • Rozwiązywanie zadań – obejmujących dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, wagę, długość, pieniądze; wyjaśnianie stosowanych metod i odnoszenie ich do sytuacji „z życia wziętych”
 • System dziesiętny – używanie i zapisywanie w systemie dziesiętnym wartości związanych z długością, masą i pieniędzmi, stosowanie jednostek mieszanych
 • Czas – zapis cyfrowy i analogowy do 5 minut, kalendarze, plany zajęć i inne harmonogramy

Poziom V

36 jednostek lekcyjnych + zeszyty zadań domowych

 • Dodawanie i odejmowanie – pogłębienie i ugruntowanie rozumienia zasady przemienności dodawania i związków pomiędzy dodawaniem a odejmowaniem, metody obliczeń pamięciowych, dodawanie i odejmowanie pisemne, zapisywanie liczb czterocyfrowych
 • Mnożenie i dzielenie – wielokrotności, cechy charakterystyczne wielokrotności danej liczby (kryteria podzielności przez daną liczbę), rozumienie związku pomiędzy mnożeniem i dzieleniem, strategie przy korzystaniu z tabliczki mnożenia do 9, rola cyfry jedności, dziesiątek itd. przy mnożeniu
 • Ułamki – zapis, rozpoznawanie liczb mieszanych, części ułamkowe figur, równoważność, liczby mieszane, ułamki dziesiętne, wykorzystanie przy zapisie długości, wagi i kwot
 • Zapis dziesiętny – ćwiczenie związane z pieniędzmi, długością i wagą, porządkowanie liczb dziesiętnych do 2 miejsc po przecinku
 • Organizacja danych – zestawienia, piktogramy, tabele wyboru i częstości, diagramy Venna, schematy okienkowe, drzewo decyzyjne
 • Rozwiązywanie zadań – związanych z dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, dzieleniem, wagą, długością, figurami geometrycznymi i pieniędzmi; wyjaśnianie stosowanych metod, odniesienia do sytuacji „z życia wziętych”
 • Czas – stosowanie określeń „przed południem” i „po południu”, czas do 1 minuty na zegarze analogowym/cyfrowym, zegar 24 godzinny, szacowanie i sprawdzanie z uwzględnieniem sekund, minut i godzin, kalendarze, plany zajęć i inne harmonogramy
 • Długość – km, m, cm i mm, rozumienie zależności pomiędzy jednostkami długości, obwody figur, wybór odpowiednich narzędzi pomiaru
 • Waga – używanie kilogramów i gramów z rozumieniem zależności pomiędzy nimi, odczytywanie na skali i dokładne zapisywanie wyników pomiarów
 • Figury płaskie i bryły – wprowadzanie nowych figur płaskich i brył, opis i wizualizacja obiektów 2 i 3 wymiarowych, klasyfikacja obiektów ze względu na ich właściwości, pole powierzchni prostych figur, siatki, kierunek zgodny i przeciwny do ruchu wskazówek zegara, kierunki na kompasie, odbicie symetryczne, przesunięcie, pomiar kątów w stopniach

Poziom VI

36 jednostek lekcyjnych + zeszyty zadań domowych

 • Dodawanie i odejmowanie – metody obliczeń pamięciowych i zapisu, podejmowanie decyzji, rozszerzenie do 4 i większej ilości cyfr
 • Mnożenie i dzielenie – powtórzenie wielokrotności liczb jednocyfrowych, utrwalenie związanych z tym reguł, sposoby obliczeń pamięciowych dla obu rodzajów działań
 • Rozwiązywanie zadań – związanych z dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, dzieleniem, wagą, długością, figurami i bryłami, polem powierzchnie i pieniędzmi, wyjaśnianie stosowanych metod, odniesienia do problemów „z życia wziętych”
 • Ułamki dziesiętne i zwykłe – porządkowanie zbiorów ułamków, klasyfikacja liczb według miejsc dziesiętnych, procenty, ułamki niewłaściwe, związek pomiędzy ułamkami i dzieleniem, zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe i odwrotnie, wartości ułamkowe wyrażające długość, wagę i kwoty
 • Procenty i stosunki – procenty, stosunek i proporcja
 • Organizacja danych – prawdopodobieństwo, interpretacja wykresów, znajdowanie odpowiedniej formy organizacji
 • Figury płaskie i bryły – linie i kąty, symetria i odbicie, rozważanie własności figur
 • Długość – pomiar, obwód
 • Waga – ćwiczenie pomiaru
 • Własności liczb – ciągi, kwadraty, zadania i łamigłówki, wielokrotności, twierdzenia i ich weryfikacja
 • Powierzchnia – znajdowanie wzorów na pole powierzchni figur